czarnków.INFO
czarnków.INFO Czarnkow.INFO   |   Czarnkowskie Strony WWW   |   Czarnkow.pl
czarnków.INFO
64-700 Czarnków, ul. Kościuszki 60, tel. (067) 255-26-51, fax. (067) 255-25-28
 
Imprezy 2001
Oferta KULTURALNA
Kino ŚWIATOWID
Nadnoteckie ECHA
Dyskusyjny Klub Filmowy
Biblioteka
Muzeum
Grupy przy MCK
Sekcja rowerowa
Atrakcje
Nasz E-Mail

Archiwum
 
Sekcja Rowerowa

...rower jest wielce okay, rower to jest świat...


Rowerowa Sekcja Turystyczna powstała w roku 1999 jako kółko zainteresowań przy Czarnkowskim Domu Kultury. Należeli do niej młodzi ludzie - głównie uczniowie czarnkowskich szkół średnich. Wszyscy byli miłośnikami rowerowych wycieczek i aktywnego wypoczynku. Każdego roku grupa ta brała udział w kilkunastu imprezach rowerowych, często organizując wyjazdy we własnym zakresie. Poznawali na rowerach bliższe i dalsze okolice Czarnkowa, piękne zakątki Wielkopolski, a raz w roku wybierali się w atrakcyjną turystycznie część Polski (m.in.: Bory Tucholskie, Pomorze Zachodnie, Drawieński Park Narodowy, Karkonosze).
Po kilku latach wspólnej pracy i wyjazdów członkowie Sekcji postanowili do takiego sposobu spędzania wolnego czasu zachęcić także innych mieszkańców Czarnkowa. I tak od roku 2000 dzięki ich inicjatywie odbywa się w Czarnkowie rajd turystyczny "Same góry nie wystarczą", a od roku cykl imprez rekreacyjno - turystycznych pod nazwą Rodzinne Rajdy Rowerowe "Soboty na dwóch kółkach". W roku 2004 zainicjowali kilka nowych rajdów rowerowych: Jesienne Soboty na dwóch kółkach, Rajd Andrzejkowy, Rajd "Po Marcinowego rogala", Rajd Noworoczny...).
Wiosną 2005 roku członkowie Sekcji postanowili swoją działalność sformalizować i powołać do życia Stowarzyszenie Kultury Fizycznej. I tak po przygotowaniu odpowiednich dokumentów i przeprowadzeniu zebrania założycielskiego powstało w dniu 30 marca 2005 roku STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ "ROWEROWA SEKCJA TURYSTYCZNA". Od tego momentu Sekcja jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym przez Starostę Czarnkowsko - Trzcianeckiego wpisanym do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej. Sekcja posiada osobowość prawną nie może jednak (zgodnie ze swoim Statutem) prowadzić działalności gospodarczej. Ponadto zgodnie z prawem i jego nakazem otrzymała swój numer REGON i NIP oraz prowadzi rachunek bankowy (Bank Spółdzielczy Czarnków - 82 8951 0009 0000 1717 2000 0010). Zgodnie ze swoim Statutem (w oparciu o który Sekcja prowadzi swoją działalność) na zebraniu założycielskim wybrano władze Sekcji, które tworzą:

Prezes - Paweł Zajda
Wiceprezes - Marcin Małecki
Sekretarz - Dariusz Jackowski

Sekcja posługuje się swoim logo (znakiem), posiada własne barwy (koszulki). Każdy członek Sekcji jest zobowiązany opłacać składki członkowskie w wysokości 2 zł/miesiąc. Zebrania członków Sekcji - każdy piątek, godz. 19.00 - Czarnkowski Dom Kultury.

Poniżej krótki wyciąg ze Statutu Sekcji:
Siedzibą Sekcji jest Czarnkowski Dom Kultury, ul. Kościuszki 60, 64 - 700 Czarnków, tel. 255 26 51.
Sekcja jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7a ust. 1 i 2 ustawy o kulturze fizycznej i z tego tytułu podlega rejestracji oraz posiada osobowość prawną.
Sekcja działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą - Prawo o stowarzyszeniach oraz z własnym statutem.
Celem Sekcji jest:
1) planowanie i organizowanie życia turystycznego i sportowego pracowników i zawodników w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Miasta Czarnków oraz o pomoc organizacyjną i materialną sponsorów i sympatyków Sekcji,
2) uczestniczenie w imprezach turystycznych i sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
3) organizowanie działalności turystycznej i sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
4) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań rekreacyjnych i sportowych Sekcji.
Sekcja opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy sympatyków.
1) członkami Sekcji mogą być osoby fizyczne pełnoletnie, które pragną mieć swój wkład pracy w rozwój Sekcji,
2) małoletni mogą być członkami Sekcji za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
Członkowie Sekcji mają prawo do:
1) uczestnictwa w Walnym Zebraniu Sekcji z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach,
2) zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Sekcji,
3) uczestnictwa w zawodach i imprezach turystycznych i sportowych organizowanych przez Sekcję,
4) korzystania z wszelkich urządzeń Sekcji na zasadach określanych przez Zarząd Sekcji,
5) korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Sekcji.
Do obowiązków członków Sekcji należy:
1) branie czynnego udziału w działalności Sekcji,
2) przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Sekcji,
3) godne reprezentowanie barw Sekcji,
4) płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Sekcji.
Władzami Sekcji są:
1) Walne Zebranie Sekcji,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
Kadencja Władz trwa 2 lata. Wybór Władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Sekcji.
Uchwały wszystkich Władz Sekcji zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
1) Zarząd Sekcji składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Sekcji. Są to Prezes, Wiceprezes i Sekretarz. Wszyscy wybierani są zwykłą większością głosów.
2) Zebrania Zarządu Sekcji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na dwa miesiące.
3) Do ważności uchwał Zarządu Sekcji konieczna jest obecność co najmniej 1 liczby członków Zarządu w tym Prezesa (lub Wiceprezesa) i Sekretarza.
4) W okresie pomiędzy posiedzeniem Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi (Wiceprezesowi) działającemu wspólnie z sekretarzem.Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowychKALENDARZ WYJAZDÓWRELACJE Z RAJDÓW

XVI RAJD ROWEROWY "NA POWITANIE WIOSNY" 2019
OSTATKI BEZ ROWERÓW 2019
XV NOWOROCZNY RAJD ROWEROWY 2019
MIKOŁAJKOWA SOBOTA NA DWÓCH KÓŁKACH 2018
RAJD ANDRZEJKOWY 2018
"PO MARCINOWEGO ROGALA" 2018
PO ZŁOTY JESIENNY LIŚĆ 2018
ROWEROWE ZAKOŃCZENIE LATA 2018
EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU 2018
WYJAZD WAKACYJNY 2018
XII ROWEROWY RAJD NOCNY 2018
"AKTYWNIE DLA ZBYSZKA" 2018
"SAME GÓRY NIE WYSTARCZĄ" 2018
KRĘCILI KILOMETRY DLA FILIPA 2018
ROWERAMI NA FESTYN 2018
PILSKA SETKA 2018
NIEDZIELNE KOŁOWANIE 2018
RODZINNE RAJDY ROWEROWE 2018
XV RAJD ROWEROWY "NA POWITANIE WIOSNY" 2018
RAJD DLA WYTRWAŁYCH 2018
OSTATKI BEZ ROWERÓW 2018
RAJD NOWOROCZNY 2018
RAJD MIKOŁAJKOWY 2017
RAJD ANDRZEJKOWY 2017
PO MARCINOWEGO ROGALA 2017
PO ZŁOTY JESIENNY LIŚĆ 2017
OSIEMNASTE URODZINY 2017
EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU 2017
ZAKOŃCZENIE LATA 2017
WAKACYJNY WYJAZD ROWEROWY 2017 - PODSUMOWANIE
WAKACYJNY WYJAZD ROWEROWY 2017
XI RAJD ROWEROWY "PO KWIAT PAPROCI" 2017
XI ROWEROWY RAJD NOCNY 2017
"SAME GÓRY NIE WYSTARCZĄ" 2017
"PIESZO, KONNO, KAJAKIEM, NA KOLE" 2017
"PO OBU STRONACH DRAWY" 2017
RODZINNE RAJDY ROWEROWE 2017
NIEDZIELNE KOŁOWANIE 2017
NA POWITANIE WIOSNY 2017
OSTATKI BEZ ROWERÓW 2017
XIII RAJD NOWOROCZNY 2017
RAJD MIKOŁAJKOWY 2016
RAJD ANDRZEJKOWY 2016
"PO MARCINOWEGO ROGALA" 2016
ŚLUB BEATY I ŁUKASZA
EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU 2016
"PO KWIAT PAPROCI" 2016
WYPRAWA WAKACYJNA W TATRY 2016
"PO KWIAT PAPROCI" 2016
RAJD NOCNY 2016
"SAME GÓRY NIE WYSTARCZĄ" 2016
"NIEDZIELNE KOŁOWANIE" 2016
RODZINNE RAJDY ROWEROWE 2016
"ŚNIEŻYCOWY JAR" NA POWITANIE WIOSNY 2016
NA POWITANIE WIOSNY 2016
OSTATKI BEZ ROWERÓW 2016
XII RAJD NOWOROCZNY 2016
RAJD MIKOŁAJKOWY 2015
RAJD ANDRZEJKOWY 2015
"PO MARCINOWEGO ROGALA" 2015
"SZLAKIEM WSI OLĘDERSKICH" 2015
EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU 2015
ZLOT CERAMIKÓW 2015
WYJAZD WAKACYJNY 2015
IX ROWEROWY RAJD NOCNY 2015
"PO KWIAT PAPROCI" 2015
"PIESZO, KONNO, KAJAKIEM, NA ROWERZE" 2015
"SAME GÓRY NIE WYSTARCZĄ" 2015
DZIEWIĄTKA POWIATU PILSKIEGO 2015
"NIEDZIELNE KOŁOWANIE" 2015
RODZINNE RAJDY ROWEROWE 2015
POWITANIE WIOSNY Z "SIGMĄ" 2015
NA POWITANIE WIOSNY 2015
OSTATKI BEZ ROWERÓW 2015
XI RAJD NOWOROCZNY 2015
MIKOŁAJKOWA SOBOTA NA DWÓCH KÓŁKACH 2014
JUBILEUSZ 15-LECIA
"PO MARCINOWEGO ROGALA" 2014
ZAKOŃCZENIE LATA 2014
EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU 2014
ZAKOŃCZENIE LATA W KADŁUBKU 2014
JUBILEUSZOWY RAJD ROWEROWY 2014
VIII ROWEROWY RAJD NOCNY 2014
WYPRAWA ROWEROWA DOOKOŁA POLSKI 2014
RAJD ROWEROWY "PO KWIAT PAPROCI" 2014
"PIESZO, KONNO, KAJAKIEM, NA ROWERZE" 2014
"SAME GÓRY NIE WYSTARCZĄ" 2014
NIEDZIELNE KOŁOWANIE 2014
RODZINNE RAJDY ROWEROWE 2014
NA POWITANIE WIOSNY 2014
OSTATKI BEZ ROWERÓW 2014
RAJD NOWOROCZNY 2014
RAJD ANDRZEJKOWY 2013
"PO MARCINOWEGO ROGALA" 2013
ZLOT CERAMIKÓW 2013
EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU 2013
ZAKOŃCZENIE LATA 2013
"ROWEROWA ODBUDOWA" - RAJD CHARYTATYWNY 2013
WYJAZD WAKACYJNY - KOTLINA KŁODZKA 2013
"GWIEŹDZISTY RAJD NOCNY" 2013
ŚLUB KAMILII I PIOTRA 2013
RAJD ROWEROWY "PO KWIAT PAPROCI" 2013
SAME GÓRY NIE WYSTARCZĄ 2013
III POZNAŃSKA WIOSNA Z KOZIOŁKAMI 2013
FESTYN TURYSTYCZNY 2013
PILSKA SETKA 2013
NIEDZIELNE KOŁOWANIE 2013
RODZINNE RAJDY ROWEROWE 2013
NA POWITANIE WIOSNY 2013
OSTATKI BEZ ROWERÓW 2013
RAJD NOWOROCZNY 2013
RAJD MIKOŁAJKOWY 2012
RAJD ANDRZEJKOWY 2012
"PO MARCINOWEGO ROGALA" 2012
SZYSZUNIA 2012
PO ZŁOTY JESIENNY LIŚĆ 2012
ZLOT CERAMIKÓW 2012
ZAKOŃCZENIE LATA 2012
8 ZLOT MIŁOŚNIKÓW PUSZCZY DRAWSKIEJ 2012
EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU 2012
ŚLUB NATALII I MICHAŁA 2012
WYJAZD WAKACYJNY - TATRY 2012
RAJD NOCNY 2012
RAJD ROWEROWY "PO KWIAT PAPROCI" 2012
SAME GÓRY NIE WYSTARCZĄ 2012
RAJD NA KOLE 2012
SKRZYŻOWANIE Z ROWEREM W TLE 2012
PILSKA SETKA 2012
RODZINNE RAJDY ROWEROWE 2012
NA POWITANIE WIOSNY 2012
OSTATKI BEZ ROWERÓW 2012
RAJD NOWOROCZNY 2012
RAJD MIKOŁAJKOWY 2011
"PO MARCINOWEGO ROGALA" 2011
SZYSZUNIA 2011
ZLOT CERAMIKÓW 2011
EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU 2011
ZAKOŃCZENIE LATA 2011
Z CZŁOPY NA MARATON 2011
WYJAZD WAKACYJNY - GADEBUSCH 2011
RAJD ROWEROWY "PO KWIAT PAPROCI" 2011
XII RAJD SZLAKIEM UMOCNIEŃ WAŁU POMORSKIEGO 2011
FESTYN TURYSTYCZNY 2011
SAME GÓRY NIE WYSTARCZĄ 2011
PILSKA SETKA 2011
RODZINNE RAJDY ROWEROWE 2011
NIEDZIELNE KOŁOWANIE 2011
NA POWITANIE WIOSNY 2011
OSTATKI BEZ ROWERÓW 2011
RAJD NOWOROCZNY 2011
RAJD ANDRZEJKOWY 2010
PO MARCINOWEGO ROGALA 2010
ŚLUB LIDKI I MARCINA 2010
ŚLUB KAROLINY I MARKA 2010
ZLOT CERAMIKÓW 2010
ZAKOŃCZENIE LATA 2010
EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU 2010
LETNI PIKNIK 2010
MAGICZNA SOBOTA 2010
ŚLUB ELI I ŁUKASZA
RAJD WAKACYJNY 2010
RAJDY ROWEROWE: "PO KWIAT PAPROCI" i "NOCNY" 2010
XI RAJD SZLAKIEM UMOCNIEŃ WAŁU POMORSKIEGO 2010
SAME GÓRY NIE WYSTARCZĄ 2010
40 RAJD STASZICOWSKI 2010
XI SKRZYŻOWANIE Z ROWEREM W TLE 2010
FESTYN W WIELENIU 2010
PILSKA SETKA 2010
RODZINNE RAJDY ROWEROWE 2010
NA POWITANIE WIOSNY 2010
WIOSENNE PRZEBUDZENIE 2010
OSTATKI BEZ ROWERÓW 2010
VI RAJD NOWOROCZNY 2010
RAJD MIKOŁAJKOWY 2009
JUBILEUSZ 10-LECIA
RAJD ANDRZEJKOWY 2009
VI RAJD ROWEROWY "PO MARCINOWEGO ROGALA" 2009
RAJD JUBILEUSZOWY 2009
XLV OGÓLNOPOLSKI TURYSTYCZNY ZLOT CERAMIKÓW 2009
EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU 2009
ZAKOŃCZENIE LATA 2009
LETNI PIKNIK 2009
SZLAKAMI PUSZCZY DRAWIEŃSKIEJ 2009
WIELKOPOLSKA I DOLNY ŚLĄSK 2009
GRILL U ŁUKASZA 2009
RAJDY ROWEROWE: "PO KWIAT PAPROCI" i "NOCNY" 2009
X RAJD SZLAKIEM UMOCNIEŃ WAŁU POMORSKIEGO 2009
SAME GÓRY NIE WYSTARCZĄ 2009
MAJÓWKA ROWEROWA 2009
10-LECIE "DYNAMO" KRZYŻ WLKP. 2009
RODZINNE RAJDY ROWEROWE 2009
NA POWITANIE WIOSNY 2009
RAJD TURYSTYCZNY W RAMACH OBCHODÓW POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 2009
OSTATKI BEZ ROWERÓW 2009
RAJD NOWOROCZNY 2009
RAJD MIKOŁAJKOWY 2008
RAJD ANDRZEJKOWY - WALKOWICE 2008
RAJD ANDRZEJKOWY - STRADUŃ 2008
V RAJD ROWEROWY "PO MARCINOWEGO ROGALA" 2008
ŚLUB KAROLA I EMILII
ZAKOŃCZENIE LATA 2008
EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU 2008
SPOTKANIE NA MIEDZY 2008
TATRY ZDOBYTE 2008
RAJDY ROWEROWE: "PO KWIAT PAPROCI" i "NOCNY" 2008
SAME GÓRY NIE WYSTARCZĄ, ROZDRÓŻKA 2008
RAJD POCZTOWY 2008
PILSKA SETKA 2008
RODZINNE RAJDY ROWEROWE 2008
NA POWITANIE WIOSNY
OSTATKI BEZ ROWERÓW 2008
IV RAJD NOWOROCZNY 2008
RAJD MIKOŁAJKOWY 2007
IV RAJD ROWEROWY "PO MARCINOWEGO ROGALA" 2007
XLIII OGÓLNOPOLSKI ZLOT CERAMIKÓW - CHODZIEŻ 2007
EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU 2007
ZAKOŃCZENIE LATA 2007
PIKNIK ROWERZYSTÓW 2007
MAZURY 2007
TURYSYTCZNY MARATON ROWEROWY 2007
RAJDY ROWEROWE: "PO KWIAT PAPROCI" i "NOCNY" 2007
XXXVII RAJD STASZICOWSKI 2007
VIII SKRZYŻOWANIE Z ROWEREM W TLE 2007
SAME GÓRY NIE WYSTARCZĄ 2007
IV RAJD ROWEROWY "PILSKA SETKA" 2007
RAJD DO SZAMOTUŁ 2007
RODZINNE RAJDY ROWEROWE 2007
IV RAJD WIOSENNY 2007
OSTATKI BEZ ROWERÓW 2007
RAJD NOWOROCZNY 2007
RAJD MIKOŁAJKOWY 2006
RAJD ANDRZEJKOWY 2006
III RAJD ROWEROWY "PO MARCINOWEGO ROGALA" 2006
RAJD NA ZAKOŃZCENIE LATA - SZAMOCIN 2006
RODZINNE RAJDY ROWEROWE 2006
ZLOT CERAMIKÓW - CHODZIEŻ 2006
EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU 2006
BIESZCZADY 2006
RAJD IMIENINOWY 2006
VII RAJD SZLAKIEM UMOCNIEŃ WAŁU POMORSKIEGO - TUCZNO 2006
RAJD STASZICOWSKI 2006
VII RAJD ROWEROWY "SAME GÓEY NIE WYSTARCZĄ 2006"
PILSKA SETKA 2006
III WIOSENNY RAJD ROWEROWY 2006
OSTATKI BEZ ROWERÓW 2006
II RAJD NOWOROCZNY 2006
RAJD MIKOŁAJKOWY 2005
RAJD ANDRZEJKOWY 2005
RODZINNE RAJDY ROWEROWE "SOBOTY NA DWÓCH KÓŁKACH 2005"
RAJD "SZYSZUNI" - BIAŁA 2005
XLI OGÓLNOPOLSKI ZLOT CERAMIKÓW 2005
IX RAJD SZLAKIEM ZAMKÓW I PAŁACÓW 2005
ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ SAMOCHODU 2005
RAJD NA WSCHÓD 2005
RAJD NA ZAKOŃCZENIE LATA - BIAŁOŚLIWIE 2005
PIKNIK ROWEROWY LIPICA 2005
RAJD ROZDRÓŻKA 2005
RAJD STASZICOWSKI 2005
VI RAJD TURYSTYCZNY "SAME GÓRY NIE WYSTARCZĄ" 2005
PILSKA SETKA 2005
OSTATKI BEZ ROWERÓW 2005
I RAJD NOWOROCZNY 2005
RAJD MIKOŁAJKOWY 2004
RAJD ANDRZEJKOWY 2004
RAJD PO MARCINOWEGO ROGALA
JESIENNE RAJDY ROWEROWE "SOBOTY NA DWÓCH KÓŁKACH" 2004
RODZINNE RAJDY ROWEROWE 2004
RAJD SZLAKIEM ZANKÓW KRZYŻACKICH 2004
RAJD CERAMIKÓW 2004
RAJD NA ZAKOŃCZENIE LATA 2004
RAJD ROZDRÓŻKA 2004
RAJD REKREACYJNY 2004
PILSKA SETKA 2004
OSTATKI BEZ ROWERÓW 2004
LETNI PIKNIK 2004
KARKONOSZE 2004
RAJD SZLAKIEM UMICNIEŃ WAŁU POMORSKIEGO 2004
RAJD SZUSZUNI 2004
V RAJD TURYSTYCZNY "SAME GÓRY NIE WYSTARCZĄ" 2004
RAJD NA ZAKOŃCZENIE LATA 2003
LETNI PIKNIK 2003
RAJD SZLAKIEM ZAMKÓW I PAŁACÓW 2003
BORY TUCHOLSKIE 2003
RODZINNE RAJDY ROWEROWE 2003
RAJD ANDRZEJKOWY 2003
RAJD PO POMORZU 2003
RAJD SZLAKIEM UMICNIEŃ WAŁU POMORSKIEGO 2003
RAJD STASZICOWSKI 2003
IV RAJD TURYSTYCZNY "SAME GÓRY NIE WYSTARCZĄ" 2003
RAJD SZLAKIEM UMICNIEŃ WAŁU POMORSKIEGO 2002
RAJD NA ZAKOŃCZENIE LATA 2002
POMORZE ZACHODNIE 2002
II RAJD TURYSTYCZNY "SAME GÓRY NIE WYSTARCZĄ" 2001
POJEZIERZIE SIERAKOWSKIE 2001
RAJD PO ZŁOTY JESIENNY LIŚĆ 2000
WYJAZD DO STOBNICY 2000
I RAJD TURYSTYCZNY "SAME GÓRY NIE WYSTARCZĄ" 2000

O serwisie  |  Dodaj do ulubionych  |  Ustaw jako stronę startową  |  RODO - obowiązek informacyjny
Wydawca i redakcja: Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie, ul. Kościuszki 60, 64-700 Czarnków, tel. 67 255 2651, fax. 67 255 2528, mck@hot.pl
Redaktor naczelny: Jan Pertek, bieżąca aktualizacja treści: Marcin Małecki, Czarnków 2005-2017