czarnków.INFO
czarnków.INFO Czarnkow.INFO   |   Czarnkowskie Strony WWW   |   Czarnkow.pl
czarnków.INFO
64-700 Czarnków, ul. Kościuszki 60, tel. (067) 255-26-51, fax. (067) 255-25-28
 
Imprezy 2001
Oferta KULTURALNA
Kino ŚWIATOWID
Nadnoteckie ECHA
Dyskusyjny Klub Filmowy
Biblioteka
Muzeum
Grupy przy MCK
Sekcja rowerowa
Atrakcje
Nasz E-Mail

Archiwum
 
Sekcja Rowerowa

...rower jest wielce okay, rower to jest świat...Rowerowa Sekcja Turystyczna powstała w roku 1999 jako kółko zainteresowań przy Czarnkowskim Domu Kultury. Należeli do niej młodzi ludzie - głównie uczniowie czarnkowskich szkół średnich. Wszyscy byli miłośnikami rowerowych wycieczek i aktywnego wypoczynku. Każdego roku grupa ta brała udział w kilkunastu imprezach rowerowych, często organizując wyjazdy we własnym zakresie. Poznawali na rowerach bliższe i dalsze okolice Czarnkowa, piękne zakątki Wielkopolski, a raz w roku wybierali się w atrakcyjną turystycznie część Polski (m.in.: Bory Tucholskie, Pomorze Zachodnie, Drawieński Park Narodowy, Karkonosze).
Po kilku latach wspólnej pracy i wyjazdów członkowie Sekcji postanowili do takiego sposobu spędzania wolnego czasu zachęcić także innych mieszkańców Czarnkowa. I tak od roku 2000 dzięki ich inicjatywie odbywa się w Czarnkowie rajd turystyczny "Same góry nie wystarczą", a od roku cykl imprez rekreacyjno - turystycznych pod nazwą Rodzinne Rajdy Rowerowe "Soboty na dwóch kółkach". W roku 2004 zainicjowali kilka nowych rajdów rowerowych: Jesienne Soboty na dwóch kółkach, Rajd Andrzejkowy, Rajd "Po Marcinowego rogala", Rajd Noworoczny...).
Wiosną 2005 roku członkowie Sekcji postanowili swoją działalność sformalizować i powołać do życia Stowarzyszenie Kultury Fizycznej. I tak po przygotowaniu odpowiednich dokumentów i przeprowadzeniu zebrania założycielskiego powstało w dniu 30 marca 2005 roku STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ "ROWEROWA SEKCJA TURYSTYCZNA". Od tego momentu Sekcja jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym przez Starostę Czarnkowsko - Trzcianeckiego wpisanym do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej. Sekcja posiada osobowość prawną nie może jednak (zgodnie ze swoim Statutem) prowadzić działalności gospodarczej. Ponadto zgodnie z prawem i jego nakazem otrzymała swój numer REGON i NIP oraz prowadzi rachunek bankowy (Bank Spółdzielczy Czarnków - 82 8951 0009 0000 1717 2000 0010). Zgodnie ze swoim Statutem (w oparciu o który Sekcja prowadzi swoją działalność) na zebraniu założycielskim wybrano władze Sekcji, które tworzą:

Prezes - Paweł Zajda
Wiceprezes - Marcin Małecki
Sekretarz - Dariusz Jackowski

Sekcja posługuje się swoim logo (znakiem), posiada własne barwy (koszulki). Każdy członek Sekcji jest zobowiązany opłacać składki członkowskie w wysokości 2 zł/miesiąc. Zebrania członków Sekcji - każdy piątek, godz. 19.00 - Czarnkowski Dom Kultury.

Poniżej krótki wyciąg ze Statutu Sekcji:
Siedzibą Sekcji jest Czarnkowski Dom Kultury, ul. Kościuszki 60, 64 - 700 Czarnków, tel. 255 26 51.
Sekcja jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7a ust. 1 i 2 ustawy o kulturze fizycznej i z tego tytułu podlega rejestracji oraz posiada osobowość prawną.
Sekcja działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą - Prawo o stowarzyszeniach oraz z własnym statutem.
Celem Sekcji jest:
1) planowanie i organizowanie życia turystycznego i sportowego pracowników i zawodników w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Miasta Czarnków oraz o pomoc organizacyjną i materialną sponsorów i sympatyków Sekcji,
2) uczestniczenie w imprezach turystycznych i sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
3) organizowanie działalności turystycznej i sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
4) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań rekreacyjnych i sportowych Sekcji.
Sekcja opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy sympatyków.
1) członkami Sekcji mogą być osoby fizyczne pełnoletnie, które pragną mieć swój wkład pracy w rozwój Sekcji,
2) małoletni mogą być członkami Sekcji za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
Członkowie Sekcji mają prawo do:
1) uczestnictwa w Walnym Zebraniu Sekcji z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach,
2) zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Sekcji,
3) uczestnictwa w zawodach i imprezach turystycznych i sportowych organizowanych przez Sekcję,
4) korzystania z wszelkich urządzeń Sekcji na zasadach określanych przez Zarząd Sekcji,
5) korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Sekcji.
Do obowiązków członków Sekcji należy:
1) branie czynnego udziału w działalności Sekcji,
2) przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Sekcji,
3) godne reprezentowanie barw Sekcji,
4) płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Sekcji.
Władzami Sekcji są:
1) Walne Zebranie Sekcji,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
Kadencja Władz trwa 2 lata. Wybór Władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Sekcji.
Uchwały wszystkich Władz Sekcji zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
1) Zarząd Sekcji składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Sekcji. Są to Prezes, Wiceprezes i Sekretarz. Wszyscy wybierani są zwykłą większością głosów.
2) Zebrania Zarządu Sekcji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na dwa miesiące.
3) Do ważności uchwał Zarządu Sekcji konieczna jest obecność co najmniej 1 liczby członków Zarządu w tym Prezesa (lub Wiceprezesa) i Sekretarza.
4) W okresie pomiędzy posiedzeniem Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi (Wiceprezesowi) działającemu wspólnie z sekretarzem.RODZINNE RAJDY ROWEROWE
"Soboty na dwóch kółkach"Rodzinne Rajdy Rowerowe to cykl ośmiu imprez rekreacyjnych /5 wycieczek wiosennych i 3 jesienne/. Miłośników turystyki rowerowej zapraszamy na kilkunastokilometrowe wycieczki wokół Czarnkowa. Każdy etap rajdu przebiegać będzie inną trasą, po drogach o stosunkowo małym ruchu kołowym. Głównym celem "Sobót..." jest popularyzacja aktywnego wypoczynku i ruchu na świeżym powietrzu, a także przybliżenie lokalnych atrakcji turystycznych oraz poznanie piękna Ziemi Nadnoteckiej. W rajdach mogą uczestniczyć grupy zorganizowane i turyści indywidualni.

Aby umożliwić udział w rajdach wszystkim zainteresowanym, niezależnie od wieku i kondycji, poszczególne etapy będą miały podobny przebieg i charakter: start w Czarnkowie o godzinie 10.00, potem przejazd na "półmetek" - tam: posiłek, losowanie nagród z "worka szczęścia", wspólna fotografia. Następnie powrót do Czarnkowa - długość poszczególnych etapów nie powinna przekroczyć 30 km.

Dzieci i młodzież do 18 roku życia mogą brać udział w rajdach wyłącznie pod opieką osób dorosłych! Uczestnicy rajdów nie są objęci ubezpieczeniem i startują na własną odpowiedzialność.

Trasy i terminy edycji wiosennej (start 10.00 - Czarnkowski Dom Kultury)

13 kwietnia /patronat: firma optyczna Bartosz Stawiński, Czarnków/
Czarnków - Kamionka - Czarnków

27 kwietnia /patronat: Bank Spółdzielczy w Czarnkowie/
Czarnków - Gajewo - Czarnków

18 maja /patronat: Rodzinny Ogród Działkowy im. S. Staszica, Czarnków/
Czarnków - Lubasz - Czarnków

25 maja /patronat: Stowarzyszenie Kociołki/
Czarnków - Sarbka - Sarbia - Czarnków

8 czerwca /patronat: Czarnkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa/
Czarnków - Goraj - Czarnków

Swój udział prosimy zgłaszać do każdej środy poprzedzającej dany etap!

Wpisowe - płatne przed każdym rajdem:
 • rodzina (bez względu na ilość osób) - 5 zł,
 • uczestnicy indywidualni i grupy zorganizowane - 2 zł,
 • członkowie Rowerowej Sekcji Turystycznej - 1 zł.

  W ramach wpisowego Organizatorzy zapewniają:
 • posiłek na trasie każdego etapu rajdu,
 • książeczkę rajdową,
 • znaczki i pieczątki pamiątkowe dla każdego uczestnika rajdu,
 • obsługę przewodnicką i techniczną,
 • worek szczęścia - losowanie drobnych nagród rzeczowych na zakończenie każdego etapu w myśl zasady - dla każdego coś miłego,
 • losowanie nagród na zakończenie całej edycji rajdów: w myśl zasady - im więcej zaliczonych "Sobót..." tym cenniejsze nagrody. Ponadto inne nagrody dla uczestników wszystkich etapów wiosennych i jesiennych.

  Trasy i terminy edycji jesiennej (start 9.00 - Czarnkowski Dom Kultury)

  7 września /firma transportowa: P.W. Krystek - Krystian Nowak/
  Dwa kółka i kajaki
  Spływ kajakowy: rzeka Dobrzyca na odcinku Ostrowiec - Wiesiółka lub Tarnowo. Z uwagi na ograniczoną liczbę kajaków zainteresowanych spływem prosimy o ostateczne zgłoszenia do 2 września. Wpisowe: 35 zł, członkowie Sekcji 20 zł.
  Trasa rowerowa: Czarnków - Węglewo - Czarnków. Wpisowe: 2 zł, członkowie Sekcji - 1 zł.

  28 września /patronat: Czarnkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa/
  Pojedziemy na łów, na łów, towarzyszu mój! - Czy myśliwi tylko strzelają?
  Czarnków - Boruszyn - Czarnków

  5 października /patronat: ADEON Wydawnictwo TEBRA Czarnków/
  Nie było nas, był las. Nie będzie nas, będzie las! - wizyta w Centrum Promocji Lasów Państwowych.
  Czarnków - Goraj - Czarnków

  Patronat nad rajdami rowerowymi sprawują: Miasto Czarnków i Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  KALENDARZ WYJAZDÓW  RELACJE Z RAJDÓW

  "SAME GÓRY NIE WYSTARCZĄ" 2019
  "DZIEWIĄTKA POWIATU PILSKIEGO" 2019
  RODZINNE RAJDY ROWEROWE 2019
  NIEDZIELNE KOŁOWANIE 2019
  XVI RAJD ROWEROWY "NA POWITANIE WIOSNY" 2019
  OSTATKI BEZ ROWERÓW 2019
  XV NOWOROCZNY RAJD ROWEROWY 2019
  MIKOŁAJKOWA SOBOTA NA DWÓCH KÓŁKACH 2018
  RAJD ANDRZEJKOWY 2018
  "PO MARCINOWEGO ROGALA" 2018
  PO ZŁOTY JESIENNY LIŚĆ 2018
  ROWEROWE ZAKOŃCZENIE LATA 2018
  EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU 2018
  WYJAZD WAKACYJNY 2018
  XII ROWEROWY RAJD NOCNY 2018
  "AKTYWNIE DLA ZBYSZKA" 2018
  "SAME GÓRY NIE WYSTARCZĄ" 2018
  KRĘCILI KILOMETRY DLA FILIPA 2018
  ROWERAMI NA FESTYN 2018
  PILSKA SETKA 2018
  NIEDZIELNE KOŁOWANIE 2018
  RODZINNE RAJDY ROWEROWE 2018
  XV RAJD ROWEROWY "NA POWITANIE WIOSNY" 2018
  RAJD DLA WYTRWAŁYCH 2018
  OSTATKI BEZ ROWERÓW 2018
  RAJD NOWOROCZNY 2018
  RAJD MIKOŁAJKOWY 2017
  RAJD ANDRZEJKOWY 2017
  PO MARCINOWEGO ROGALA 2017
  PO ZŁOTY JESIENNY LIŚĆ 2017
  OSIEMNASTE URODZINY 2017
  EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU 2017
  ZAKOŃCZENIE LATA 2017
  WAKACYJNY WYJAZD ROWEROWY 2017 - PODSUMOWANIE
  WAKACYJNY WYJAZD ROWEROWY 2017
  XI RAJD ROWEROWY "PO KWIAT PAPROCI" 2017
  XI ROWEROWY RAJD NOCNY 2017
  "SAME GÓRY NIE WYSTARCZĄ" 2017
  "PIESZO, KONNO, KAJAKIEM, NA KOLE" 2017
  "PO OBU STRONACH DRAWY" 2017
  RODZINNE RAJDY ROWEROWE 2017
  NIEDZIELNE KOŁOWANIE 2017
  NA POWITANIE WIOSNY 2017
  OSTATKI BEZ ROWERÓW 2017
  XIII RAJD NOWOROCZNY 2017
  RAJD MIKOŁAJKOWY 2016
  RAJD ANDRZEJKOWY 2016
  "PO MARCINOWEGO ROGALA" 2016
  ŚLUB BEATY I ŁUKASZA
  EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU 2016
  "PO KWIAT PAPROCI" 2016
  WYPRAWA WAKACYJNA W TATRY 2016
  "PO KWIAT PAPROCI" 2016
  RAJD NOCNY 2016
  "SAME GÓRY NIE WYSTARCZĄ" 2016
  "NIEDZIELNE KOŁOWANIE" 2016
  RODZINNE RAJDY ROWEROWE 2016
  "ŚNIEŻYCOWY JAR" NA POWITANIE WIOSNY 2016
  NA POWITANIE WIOSNY 2016
  OSTATKI BEZ ROWERÓW 2016
  XII RAJD NOWOROCZNY 2016
  RAJD MIKOŁAJKOWY 2015
  RAJD ANDRZEJKOWY 2015
  "PO MARCINOWEGO ROGALA" 2015
  "SZLAKIEM WSI OLĘDERSKICH" 2015
  EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU 2015
  ZLOT CERAMIKÓW 2015
  WYJAZD WAKACYJNY 2015
  IX ROWEROWY RAJD NOCNY 2015
  "PO KWIAT PAPROCI" 2015
  "PIESZO, KONNO, KAJAKIEM, NA ROWERZE" 2015
  "SAME GÓRY NIE WYSTARCZĄ" 2015
  DZIEWIĄTKA POWIATU PILSKIEGO 2015
  "NIEDZIELNE KOŁOWANIE" 2015
  RODZINNE RAJDY ROWEROWE 2015
  POWITANIE WIOSNY Z "SIGMĄ" 2015
  NA POWITANIE WIOSNY 2015
  OSTATKI BEZ ROWERÓW 2015
  XI RAJD NOWOROCZNY 2015
  MIKOŁAJKOWA SOBOTA NA DWÓCH KÓŁKACH 2014
  JUBILEUSZ 15-LECIA
  "PO MARCINOWEGO ROGALA" 2014
  ZAKOŃCZENIE LATA 2014
  EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU 2014
  ZAKOŃCZENIE LATA W KADŁUBKU 2014
  JUBILEUSZOWY RAJD ROWEROWY 2014
  VIII ROWEROWY RAJD NOCNY 2014
  WYPRAWA ROWEROWA DOOKOŁA POLSKI 2014
  RAJD ROWEROWY "PO KWIAT PAPROCI" 2014
  "PIESZO, KONNO, KAJAKIEM, NA ROWERZE" 2014
  "SAME GÓRY NIE WYSTARCZĄ" 2014
  NIEDZIELNE KOŁOWANIE 2014
  RODZINNE RAJDY ROWEROWE 2014
  NA POWITANIE WIOSNY 2014
  OSTATKI BEZ ROWERÓW 2014
  RAJD NOWOROCZNY 2014
  RAJD ANDRZEJKOWY 2013
  "PO MARCINOWEGO ROGALA" 2013
  ZLOT CERAMIKÓW 2013
  EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU 2013
  ZAKOŃCZENIE LATA 2013
  "ROWEROWA ODBUDOWA" - RAJD CHARYTATYWNY 2013
  WYJAZD WAKACYJNY - KOTLINA KŁODZKA 2013
  "GWIEŹDZISTY RAJD NOCNY" 2013
  ŚLUB KAMILII I PIOTRA 2013
  RAJD ROWEROWY "PO KWIAT PAPROCI" 2013
  SAME GÓRY NIE WYSTARCZĄ 2013
  III POZNAŃSKA WIOSNA Z KOZIOŁKAMI 2013
  FESTYN TURYSTYCZNY 2013
  PILSKA SETKA 2013
  NIEDZIELNE KOŁOWANIE 2013
  RODZINNE RAJDY ROWEROWE 2013
  NA POWITANIE WIOSNY 2013
  OSTATKI BEZ ROWERÓW 2013
  RAJD NOWOROCZNY 2013
  RAJD MIKOŁAJKOWY 2012
  RAJD ANDRZEJKOWY 2012
  "PO MARCINOWEGO ROGALA" 2012
  SZYSZUNIA 2012
  PO ZŁOTY JESIENNY LIŚĆ 2012
  ZLOT CERAMIKÓW 2012
  ZAKOŃCZENIE LATA 2012
  8 ZLOT MIŁOŚNIKÓW PUSZCZY DRAWSKIEJ 2012
  EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU 2012
  ŚLUB NATALII I MICHAŁA 2012
  WYJAZD WAKACYJNY - TATRY 2012
  RAJD NOCNY 2012
  RAJD ROWEROWY "PO KWIAT PAPROCI" 2012
  SAME GÓRY NIE WYSTARCZĄ 2012
  RAJD NA KOLE 2012
  SKRZYŻOWANIE Z ROWEREM W TLE 2012
  PILSKA SETKA 2012
  RODZINNE RAJDY ROWEROWE 2012
  NA POWITANIE WIOSNY 2012
  OSTATKI BEZ ROWERÓW 2012
  RAJD NOWOROCZNY 2012
  RAJD MIKOŁAJKOWY 2011
  "PO MARCINOWEGO ROGALA" 2011
  SZYSZUNIA 2011
  ZLOT CERAMIKÓW 2011
  EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU 2011
  ZAKOŃCZENIE LATA 2011
  Z CZŁOPY NA MARATON 2011
  WYJAZD WAKACYJNY - GADEBUSCH 2011
  RAJD ROWEROWY "PO KWIAT PAPROCI" 2011
  XII RAJD SZLAKIEM UMOCNIEŃ WAŁU POMORSKIEGO 2011
  FESTYN TURYSTYCZNY 2011
  SAME GÓRY NIE WYSTARCZĄ 2011
  PILSKA SETKA 2011
  RODZINNE RAJDY ROWEROWE 2011
  NIEDZIELNE KOŁOWANIE 2011
  NA POWITANIE WIOSNY 2011
  OSTATKI BEZ ROWERÓW 2011
  RAJD NOWOROCZNY 2011
  RAJD ANDRZEJKOWY 2010
  PO MARCINOWEGO ROGALA 2010
  ŚLUB LIDKI I MARCINA 2010
  ŚLUB KAROLINY I MARKA 2010
  ZLOT CERAMIKÓW 2010
  ZAKOŃCZENIE LATA 2010
  EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU 2010
  LETNI PIKNIK 2010
  MAGICZNA SOBOTA 2010
  ŚLUB ELI I ŁUKASZA
  RAJD WAKACYJNY 2010
  RAJDY ROWEROWE: "PO KWIAT PAPROCI" i "NOCNY" 2010
  XI RAJD SZLAKIEM UMOCNIEŃ WAŁU POMORSKIEGO 2010
  SAME GÓRY NIE WYSTARCZĄ 2010
  40 RAJD STASZICOWSKI 2010
  XI SKRZYŻOWANIE Z ROWEREM W TLE 2010
  FESTYN W WIELENIU 2010
  PILSKA SETKA 2010
  RODZINNE RAJDY ROWEROWE 2010
  NA POWITANIE WIOSNY 2010
  WIOSENNE PRZEBUDZENIE 2010
  OSTATKI BEZ ROWERÓW 2010
  VI RAJD NOWOROCZNY 2010
  RAJD MIKOŁAJKOWY 2009
  JUBILEUSZ 10-LECIA
  RAJD ANDRZEJKOWY 2009
  VI RAJD ROWEROWY "PO MARCINOWEGO ROGALA" 2009
  RAJD JUBILEUSZOWY 2009
  XLV OGÓLNOPOLSKI TURYSTYCZNY ZLOT CERAMIKÓW 2009
  EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU 2009
  ZAKOŃCZENIE LATA 2009
  LETNI PIKNIK 2009
  SZLAKAMI PUSZCZY DRAWIEŃSKIEJ 2009
  WIELKOPOLSKA I DOLNY ŚLĄSK 2009
  GRILL U ŁUKASZA 2009
  RAJDY ROWEROWE: "PO KWIAT PAPROCI" i "NOCNY" 2009
  X RAJD SZLAKIEM UMOCNIEŃ WAŁU POMORSKIEGO 2009
  SAME GÓRY NIE WYSTARCZĄ 2009
  MAJÓWKA ROWEROWA 2009
  10-LECIE "DYNAMO" KRZYŻ WLKP. 2009
  RODZINNE RAJDY ROWEROWE 2009
  NA POWITANIE WIOSNY 2009
  RAJD TURYSTYCZNY W RAMACH OBCHODÓW POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 2009
  OSTATKI BEZ ROWERÓW 2009
  RAJD NOWOROCZNY 2009
  RAJD MIKOŁAJKOWY 2008
  RAJD ANDRZEJKOWY - WALKOWICE 2008
  RAJD ANDRZEJKOWY - STRADUŃ 2008
  V RAJD ROWEROWY "PO MARCINOWEGO ROGALA" 2008
  ŚLUB KAROLA I EMILII
  ZAKOŃCZENIE LATA 2008
  EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU 2008
  SPOTKANIE NA MIEDZY 2008
  TATRY ZDOBYTE 2008
  RAJDY ROWEROWE: "PO KWIAT PAPROCI" i "NOCNY" 2008
  SAME GÓRY NIE WYSTARCZĄ, ROZDRÓŻKA 2008
  RAJD POCZTOWY 2008
  PILSKA SETKA 2008
  RODZINNE RAJDY ROWEROWE 2008
  NA POWITANIE WIOSNY
  OSTATKI BEZ ROWERÓW 2008
  IV RAJD NOWOROCZNY 2008
  RAJD MIKOŁAJKOWY 2007
  IV RAJD ROWEROWY "PO MARCINOWEGO ROGALA" 2007
  XLIII OGÓLNOPOLSKI ZLOT CERAMIKÓW - CHODZIEŻ 2007
  EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU 2007
  ZAKOŃCZENIE LATA 2007
  PIKNIK ROWERZYSTÓW 2007
  MAZURY 2007
  TURYSYTCZNY MARATON ROWEROWY 2007
  RAJDY ROWEROWE: "PO KWIAT PAPROCI" i "NOCNY" 2007
  XXXVII RAJD STASZICOWSKI 2007
  VIII SKRZYŻOWANIE Z ROWEREM W TLE 2007
  SAME GÓRY NIE WYSTARCZĄ 2007
  IV RAJD ROWEROWY "PILSKA SETKA" 2007
  RAJD DO SZAMOTUŁ 2007
  RODZINNE RAJDY ROWEROWE 2007
  IV RAJD WIOSENNY 2007
  OSTATKI BEZ ROWERÓW 2007
  RAJD NOWOROCZNY 2007
  RAJD MIKOŁAJKOWY 2006
  RAJD ANDRZEJKOWY 2006
  III RAJD ROWEROWY "PO MARCINOWEGO ROGALA" 2006
  RAJD NA ZAKOŃZCENIE LATA - SZAMOCIN 2006
  RODZINNE RAJDY ROWEROWE 2006
  ZLOT CERAMIKÓW - CHODZIEŻ 2006
  EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU 2006
  BIESZCZADY 2006
  RAJD IMIENINOWY 2006
  VII RAJD SZLAKIEM UMOCNIEŃ WAŁU POMORSKIEGO - TUCZNO 2006
  RAJD STASZICOWSKI 2006
  VII RAJD ROWEROWY "SAME GÓEY NIE WYSTARCZĄ 2006"
  PILSKA SETKA 2006
  III WIOSENNY RAJD ROWEROWY 2006
  OSTATKI BEZ ROWERÓW 2006
  II RAJD NOWOROCZNY 2006
  RAJD MIKOŁAJKOWY 2005
  RAJD ANDRZEJKOWY 2005
  RODZINNE RAJDY ROWEROWE "SOBOTY NA DWÓCH KÓŁKACH 2005"
  RAJD "SZYSZUNI" - BIAŁA 2005
  XLI OGÓLNOPOLSKI ZLOT CERAMIKÓW 2005
  IX RAJD SZLAKIEM ZAMKÓW I PAŁACÓW 2005
  ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ SAMOCHODU 2005
  RAJD NA WSCHÓD 2005
  RAJD NA ZAKOŃCZENIE LATA - BIAŁOŚLIWIE 2005
  PIKNIK ROWEROWY LIPICA 2005
  RAJD ROZDRÓŻKA 2005
  RAJD STASZICOWSKI 2005
  VI RAJD TURYSTYCZNY "SAME GÓRY NIE WYSTARCZĄ" 2005
  PILSKA SETKA 2005
  OSTATKI BEZ ROWERÓW 2005
  I RAJD NOWOROCZNY 2005
  RAJD MIKOŁAJKOWY 2004
  RAJD ANDRZEJKOWY 2004
  RAJD PO MARCINOWEGO ROGALA
  JESIENNE RAJDY ROWEROWE "SOBOTY NA DWÓCH KÓŁKACH" 2004
  RODZINNE RAJDY ROWEROWE 2004
  RAJD SZLAKIEM ZANKÓW KRZYŻACKICH 2004
  RAJD CERAMIKÓW 2004
  RAJD NA ZAKOŃCZENIE LATA 2004
  RAJD ROZDRÓŻKA 2004
  RAJD REKREACYJNY 2004
  PILSKA SETKA 2004
  OSTATKI BEZ ROWERÓW 2004
  LETNI PIKNIK 2004
  KARKONOSZE 2004
  RAJD SZLAKIEM UMICNIEŃ WAŁU POMORSKIEGO 2004
  RAJD SZUSZUNI 2004
  V RAJD TURYSTYCZNY "SAME GÓRY NIE WYSTARCZĄ" 2004
  RAJD NA ZAKOŃCZENIE LATA 2003
  LETNI PIKNIK 2003
  RAJD SZLAKIEM ZAMKÓW I PAŁACÓW 2003
  BORY TUCHOLSKIE 2003
  RODZINNE RAJDY ROWEROWE 2003
  RAJD ANDRZEJKOWY 2003
  RAJD PO POMORZU 2003
  RAJD SZLAKIEM UMICNIEŃ WAŁU POMORSKIEGO 2003
  RAJD STASZICOWSKI 2003
  IV RAJD TURYSTYCZNY "SAME GÓRY NIE WYSTARCZĄ" 2003
  RAJD SZLAKIEM UMICNIEŃ WAŁU POMORSKIEGO 2002
  RAJD NA ZAKOŃCZENIE LATA 2002
  POMORZE ZACHODNIE 2002
  II RAJD TURYSTYCZNY "SAME GÓRY NIE WYSTARCZĄ" 2001
  POJEZIERZIE SIERAKOWSKIE 2001
  RAJD PO ZŁOTY JESIENNY LIŚĆ 2000
  WYJAZD DO STOBNICY 2000
  I RAJD TURYSTYCZNY "SAME GÓRY NIE WYSTARCZĄ" 2000

 • O serwisie  |  Dodaj do ulubionych  |  Ustaw jako stronę startową  |  RODO - obowiązek informacyjny
  Wydawca i redakcja: Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie, ul. Kościuszki 60, 64-700 Czarnków, tel. 67 255 2651, fax. 67 255 2528, mck@hot.pl
  Redaktor naczelny: Jan Pertek, bieżąca aktualizacja treści: Marcin Małecki, Czarnków 2005-2017