Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie
Powróć do: strona główna

Deklaracja dostępności

Wstęp

Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mck.czarnkow.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niepełne opisy fotografii

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Wojtalewicz, kino@czarnkow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 530 994 281. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Czarnkowski Dom Kultury, ul. Kościuszki 60, 64-700 Czarnków:

Wejście do budynku znajduje się od ul. Kościuszki. Do wejścia wiodą szerokie schody (7 stopni), a także podjazd dla wózków inwalidzkich. Po otwarciu pierwszych drzwi wchodzimy do wiatrołapu, a po przekroczeniu drugich drzwi przechodzimy na hol główny budynku. Zaraz na początku holu, po prawej stronie znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Idąc dalej przechodzimy przez szerokie dwuskrzydłowe szklane drzwi do czytelni. Na końcu czytelni po prawej stronie znajduje się wejście na „Salę towarzyską”, natomiast po lewej stronie wejście do „Galerii Pięciu”.

 

Kino „Światowid”, ul. Kościuszki 60, 64-700 Czarnków:

Główne wejście do budynku znajduje się od ul. Wronieckiej. Przed wejściem przeznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, a do wejścia prowadzą szerokie schody (3 stopnie) oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Po otwarciu pierwszych drzwi wchodzimy do wiatrołapu, w którym po prawej stronie zlokalizowane jest wejście do toalet. W głównym pomieszczeniu toalet mieszczą się 3 osobne pomieszczenia. Po lewej stronie mamy toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, po prawej stronie dla kobiet, natomiast idą prosto wchodzimy do toalety męskiej. Z wiatrołapu przechodzimy dalej do holu kina, gdzie po lewej stronie usytuowana jest kasa kina, następnie szatnia oraz bar kinowym. Na końcu holu po prawej stronie znajduje się główne wejście na salę kinową. Na sali kinowej w pierwszym rzędzie znajdują się dwa miejsca dla wózków inwalidzkich.

Budynek pozbawiony jest progów i barier architektonicznych na poszczególnych poziomach. Ciągi komunikacyjne mają odpowiednią szerokość, zapewniającą swobodny ruch w obu kierunkach. Wyposażenie korytarzy w żaden sposób nie utrudnia poruszania się.

 

Miejska Biblioteka Publiczna z Oddziałem Dziecięcym, ul. Wroniecka 32, 64-700 Czarnków

Biblioteka mieści się w budynku piętrowym, na parterze pomieszczenia zajmuje biblioteka dla dzieci i młodzieży oraz sanitariaty. Pierwsze piętro zajmuje Muzeum Ziemi Czarnkowskiej, a na poddaszu znajdują się pomieszczenia magazynowe muzeum i biblioteki. Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących.

Do budynku prowadzą od ulicy Wronieckiej schody (8 stopni) oraz podjazd dla wózków dziecięcych i inwalidzkich. Wchodzimy drzwiami które otwierają się na zewnątrz  i znajdujemy się w wiatrołapie o wymiarach 220 x 350 cm. Pokonujemy następne drzwi otwierające się na zewnątrz i znajdujemy się w holu biblioteki.

 Po prawej stronie korytarza (3m od drzwi) jest wejście do czytelni z księgozbiorem podręcznym i  biura kierownika. Po przeciwnej stronie korytarza na wprost czytelni jest wejście do wypożyczalni książek dla dzieci i młodzieży  oraz pokoju malucha (drzwi do tych pomieszczeń otwierają się do wewnątrz).

Idąc dalej w holu po prawej stronie ( 450cm) znajdują się sanitariaty.

Po lewej stronie na końcu holu znajduje się dwubiegowa szeroka klatka schodowa (schody kamienne 12  i 10 stopni, poręcz po lewej stronie) prowadząca do holu Muzeum Ziemi Czarnkowskiej

Na końcu korytarza (500cm do wiatrołapu)  znajdują się drzwi do wejścia do piwnicy i wyjścia ewakuacyjnego. Do tego wyjścia musimy pokonać korytarz (172 cm) zejść 4 stopniami (bez poręczy) w dół i do drzwi pozostaje nam 200 cm.

W korytarzu, po zejściu z pierwszych stopni i skręceniu w lewo są schody (12 stopni bardzo wąska  i niska klatka schodowa, bez poręczy) prowadzące do pomieszczeń piwnicznych.

W budynku jest brak :

 • Windy,
 • parkingu i miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością,
 • pętli słuchowej dla osób niedosłyszących,
 • możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online,
 • toalet dla osób poruszających się na wózkach,
 • przewijaków dla dzieci.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Filia nr 1, os. Parkowe 11, 64-700 Czarnków

Filia nr 1 mieści się w budynku Przedszkola nr 2, na pierwszym piętrze.

Wejście do biblioteki znajduje się na zapleczu przedszkola za bramą wjazdową.

Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących Drzwi do budynku otwierają się na zewnątrz, wchodzimy po jednym stopniu (7 cm) do wiatrołapu (60 x 130 cm), następnie skręcamy w prawo pokonując kolejny stopień (10 cm) w dół do korytarza i po lewej stronie próg (15 cm) na podest (o wymiarach 96 x 90 cm) z wejściem na schody. Schody, które mamy do pokonania są kamienne , dwubiegowe ( 10 i 11 stopni) z poręczą po lewej stronie. Na piętrze wchodzimy na korytarz i po lewej stronie znajduje się toaleta z drzwiami otwieranymi na zewnątrz, a po prawej stronie  z jednym stopniem (7 cm) jest wejście do biblioteki.

W budynku jest brak :

 • windy,
 • parkingu i miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością,
 • pętli słuchowej dla osób niedosłyszących,
 • możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online,
 • toalet dla osób niepełnosprawnych,
 • przewijaków dla dzieci.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Filia nr 2, Plac Wolności 5, 64-700 Czarnków

 Do budynku, w którym mieści się Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnkowie przy pl. Wolności 5 prowadzi jedno wejście od części frontowej budynku. Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących. Drzwi otwierają na zewnątrz- wjazd bez różnicy poziomów. Przed drzwiami wejściowymi po lewej stronie znajduje się domofon umieszczony na wysokości 160 cm. Pod domofonem umieszczona jest informacja dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich o możliwości wezwania pracownika biblioteki. Za drzwiami znajduje się korytarz wejściowy o szerokości 215 cm po pokonaniu odległości155 cm, wchodzimy na 3-stopniowe schody (poręcz z prawej strony). Dwa stopnie mają szerokość 29 cm. Trzeci stopień połączony z korytarzem o powierzchni o szerokości 215 cm i długości 280 cm. Istnieje możliwość skorzystania ze schodołazu. Wszystkie drzwi mają odpowiednią szerokość.

W połowie korytarza, po lewej stronie znajdują się drzwi do holu sali bibliotecznej i otwierane są na zewnątrz.

Odległość od wejścia do lady bibliotecznej wynosi 560 cm, przejście jest szerokie, wolne od barier architektonicznych. Po prawej stronie od drzwi do pomieszczeń biblioteki, w odległości 265 cm znajdują się drzwi do toalety. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich. Drzwi toalety otwierają się na zewnątrz. Ciągi komunikacyjne w strefie wypożyczalni pomiędzy regałami szerokie, regały wysokie, oznaczenia alfabetyczne mogą stanowić przeszkodę dla osób słabowidzących. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak udogodnień w postaci pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące. W pobliżu znajduje się ogólnodostępny parking z dwoma wydzielonymi miejscami do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Do biblioteki i wszystkich jej pomieszczeń dostępnych dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848