Powróć do: Nadnoteckie Echa

O nas

Historia czarnkowskiej prasy

Pierwszym czasopismem wydawanym w Czarnkowie był ukazujący się w latach 1848-1849 "Der Bote von der Netze" ("Goniec Nadnotecki"), o którym wspomina Juliusz Klemm, czarnkowski nauczyciel, autor "Krótkiej historii miasta Czarnkowa". Niestety, poza tytułem i okresem, w którym się ukazywał nic więcej o nim nie wiemy.

Po krótkim okresie istnienia "Gońca" przez kilka lat w Czarnkowie brakowało prasy lokalnej. 1 stycznia 1853 roku ukazał się pierwszy numer tygodnika powiatowego "Kreis - und Wochenblatt fur den Kreis Czarnikau: Anzeiger fur Czarnikau, Schonlanke, Filehne, Kreuz und Umgegend", który w 1900 roku zmienił tytuł na "Anzeiger fur Netzedistrikt". Było to czasopismo o charakterze półurzędowym. Oprócz treści typowych dla lokalnego tygodnika - informacji politycznych z kraju i świata oraz wiadomości lokalnych - znajdowało się dużo ogłoszeń urzędowych. W latach 1895 - 1903 redaktorem odpowiedzialnym i wydawcą był C.H. Düring.

Powstanie Wielkopolskie oraz powrót miasta do odrodzonej Polski spowodowały duże zmiany na czarnkowskim rynku czasopism. II Rzeczpospolita był to okres wzmożonej działalności politycznej, a co za tym idzie wydawniczej. Pojawiły się nowe tytuły, niektóre zaangażowane politycznie, inne unikające partyjniactwa. Ukazywały się także pisma nastawione przede wszystkim na popularyzację kultury i nauki. Wkrótce po wprowadzeniu na terenie Czarnkowa polskich władz, niemieckojęzyczny "Anzeiger Fur Netzedistrikt" został przemianowany na "Kurier Powiatu Czarnkowskiego", wydawany po polsku i po niemiecku. Jego wydawcą był Arthur Speth, niemiecki katolik, redaktor naczelny "Anzeiger..." od 1907 roku, który oprócz redakcji prowadził własną drukarnię oraz księgarnię. "Kurier Powiatu Czarnkowskiego" ukazywał się do 1921 roku. W tym roku pojawiło się nowe, oficjalne polskojęzyczne pismo urzędowe zatytułowane "Orędownik Na Powiat Czarnkowski". Arthur Speth kontynuował wydawanie gazety trzy razy w tygodniu pod tytułem: "Kurier Czarnkowski Anzeiger Fur Netzedistrikt". Co ciekawe, oba pisma poczuwały się do spuścizny po "Anzeiger Fur Netzedistrikt" podając w stopkach rok założenia 1853. "Orędownik na Powiat Czarnkowski" ukazywał się do 1923 roku, kiedy został zastąpiony przez "Orędownik Urzędowy Powiatu Czarnkowskiego", pismo o bardziej urzędowym charakterze. Arthur Speth wydawał "Kurier Czarnkowski" do swojej śmierci w 1926 roku, po której redakcję przejęła jego żona Helena i syn Walter. Nie wiadomo jak długo istniało to pismo, według niektórych źródeł do 1935, według innych do 1939 roku.

W 1920 roku Ignacy Marcinkowski, który z Niemiec przywiózł wyposażenie drukarni, zaczął wydawać dziennik "Wiarus Nadnotecki". Drukowano go początkowo na ulicy Zamkowej, później zaś drukarnię przeniesiono na ulicę Wieleńską (dzisiejsza ulica Kościuszki). "Wiarus" borykał się z problemami natury finansowej, które doprowadziły w końcu do jego zamknięcia. Ukazywało się ono pięć razy w tygodniu do 1925 roku, po czym został wznowiony w latach 1928-1930.

Na przełomie 1929 i 1930 roku zaczęło ukazywać się trzy razy w tygodniu w Czarnkowie czasopismo "Strażnica Nadnotecka". Wydawali je wspólnie dr Ludwik Rządkowski oraz Antoni Grzebyta. Doktor Rządkowski jest szczególnie ciekawą postacią: był chemikiem i farmaceutą, uczestniczył w Powstaniu Wielkopolskim we Wrześni. Był redaktorem kilku czasopism oraz autorem "Encyklopedii Drogistowskiej" z zakresu farmacji. "Strażnica Czarnkowska" tylko częściowo powstawała w Czarnkowie; część drukowana była w Poznaniu, natomiast wiadomości lokalne drukowane były w drukarni Spetha. "Strażnica" ukazywała się zaledwie przez rok.

Kontynuacją "Orędownika" była Gazeta Powiatu Czarnkowskiego, która ukazywała się trzy razy w tygodniu w latach 1929 - 1935. Jej redaktorem naczelnym i wydawcą był Roman Maniszewski. Do niego również należała Drukarnia Polska, w której była drukowana. Na łamach "Gazety" znaleźć można było informacje z kraju i ze świata, wiadomości lokalne, ogłoszenia prywatne i urzędowe oraz reklamy popularnych artykułów i rzemieślników czarnkowskich.

W 1932 roku na rynku ukazał się nowy dziennik "Na Rubieży". Było to pismo o nastawieniu prosanacyjnym, powstałe w celu przełamania przewagi tytułów opozycyjnych, cieszyło się więc wsparciem władz. Ukazywało się ono 6 razy w tygodniu, wydawcą był Leon Waśko, a redaktorem Antoni Słodowy. "Na Rubieży" ukazywało się do 1938 roku.

Dużą aktywnością wydawniczą charakteryzowały się także czarnkowskie szkoły: Seminarium Nauczycielskie i Gimnazjum. Uczniowie Seminarium Nauczycielskiego wydawali od lutego 1929 roku czasopismo "Głos Uczniowski", w którym publikowane były artykuły dotyczące spraw lokalnych, historii i poezja. Redaktorem odpowiedzialnym był Jan Białecki. Pismo to ukazywało się do 1931 roku. Okres największej aktywności wydawniczej uczniów Gimnazjum przypadł na lata 1928-1932, kiedy jako nauczyciel przyrody  zatrudniony był Czesław Skopowski, który został opiekunem Koła Krajoznawczego. Wydawał on dwa miesięczniki tworzone przez uczniów: "Echo Gimnazjalne" i krajoznawczą "Ziemię Nadnotecką". Szczególnie ta ostatnia była ambitnym przedsięwzięciem. Numer 1 "Ziemi Nadnoteckiej" został wydrukowany w nakładzie 1000 sztuk, z których część została rozesłana do wybranych osób i instytucji w całej Polsce jako zachęta do prenumeraty. Po likwidacji Seminarium i upaństwowieniu Gimnazjum, od 1935 do 1939 roku ukazywał się wydawany przez uczniów miesięcznik "Nasze Myśli", zamieszczający artykuły zarówno naukowe, jak i dotyczące życia gimnazjalistów.

Dwudziestolecie międzywojenne to złoty okres czasopiśmiennictwa lokalnego, nie tylko w Czarnkowie. Przerwany został przez wybuch drugiej wojny światowej, po zakończeniu której, w okresie władzy ludowej, prasa czarnkowska się nie odrodziła. W dusznym klimacie PRL, gdzie każdy aspekt życia społecznego kontrolowany był przez Partię, nie było miejsca na niezależną prasę lokalną. Dopiero upadek komuny i powstanie demokratycznego samorządu dały możliwość powstania nowego lokalnego czasopisma w Czarnkowie. Z inicjatywy Rady Miejskiej w 1990 roku powstały "Nadnoteckie Echa". Pierwszy numer nowego dwutygodnika ukazał się 15 stycznia 1991 roku. Pierwszym redaktorem naczelnym Ryszard Milewski, którego zastąpiła w 1993 roku Gertruda Halicka. "Nadnoteckie Echa" w latach 90-tych XX wieku ukazywały się co dwa tygodnie, w środę, w formacie A4. Redakcja mieściła się początkowo przy ulicy Browarnej, by przenieść się do Domu Kultury przy ulicy Kościuszki. Cena jednego numeru wynosiła 1000 złotych, lecz w następnym roku została już podniesiona do 2000 złotych. Wydawcą pisma była Rada Miejska. W 1998 roku czarnkowskie instytucje kultury połączyły się tworząc Miejskie Centrum Kultury, którego dyrektorem został Jan Pertek. Pełnił on także funkcję redaktora naczelnego. Jako dwutygodnik "Nadnoteckie Echa" ukazywały się przez jedenaście lat. W 2002 roku wydawcą zostało Miejskie Centrum Kultury. Czasopismo przeszło wówczas znaczące przemiany. Zaczęło ukazywać się co tydzień we wtorek. Powiększony został także format gazety do A3. "Nadnoteckie Echa" to tygodnik o charakterze informacyjno - kulturalnym, cieszący się dużą popularnością w regionie.
Mikołaj Kułakowski
Muzeum Ziemi Czarnkowskiej

Winiety pism Kreis - und Wochenblatt, Anzeiger Fur Netzedistrikt, Strażnica Nadnotecka

 

Nadnoteckie Echa

"Nadnoteckie Echa" kontynuują tradycję czarnkowskiego czasopiśmiennictwa. Gazeta ukazuje się od roku 1991 z inicjatywy Rady Miejskiej w Czarnkowie. Jej pierwszym redaktorem naczelnym był Ryszard Milewski, a sekretarzem Janina Lipska. Pierwszy zespół redakcyjny tworzyli: Stanisław Sitek - redaktor techniczny, Grażyna Rębarz - fotoreporter i grafik, Bożena Grzebyta - korekta oraz Paweł Jachimczyk, Danuta Janyska, ks. Jan Chrzanowski, Marian Wylegała, Gertruda Halicka - odpowiedzialna za wydawnictwo z ramienia Czarnkowskiego Domu Kultury. W roku 1992 do redakcji dołączyli Barbara Gurynowicz, Bożena Włoch, Marian Zaganiaczyk, Barbara Bukowska, Przemysław Ożegowski, Jan Ziemiański, Ryszarda Nogalska, Wiesław Stułka, Stanisława Warczygłowa, Stefania Neldner, która na stanowisku sekretarza redakcji zastąpiła Janinę Lipską oraz Katarzyna Kurkiewicz - wprowadzanie tekstów do komputera.  Od maja 1992 r. redaktorem naczelnym była Gertruda Halicka, a w roku 1993 skład komputerowy powierzono Marianowi Brzeźniakowi. Gazetę drukowała Drukarnia "STS - Stanisław Sitek".


Siedemnastoosobowy zespól redakcyjny w towarzystwie burmistrza miasta


"Nadnoteckie Echa" to niewątpliwie największa kronika wydarzeń, jakie miały i mają miejsce na terenie Czarnkowa i powiatu. Początkowe numery gazety były skromne, zarówno graficznie jak i merytorycznie. Wynikało to z braku doświadczenia. Z biegiem lat czasopismo zmieniało swoje oblicze, przeradzając się z zaledwie ośmiostronicowego do kilkudziesięciostronicowego egzemplarza prasowego (od 20 do 24 stron). Wraz z nieustannymi przeobrażeniami rozwinęła się cykliczność niektórych zagadnień. Powstały artykuły o wartości historycznej, np. "Staropolskie obrazki", "Tam gdzie jest Czarnków", "Kultura żydowska i jej związek z kulturą polską" autorstwa Mariana Zaganiaczyka, "Zapiski powstańca wielkopolskiego" Antoniego Henke, "Informacje z Sejmu" posłów Marka Borowskiego, Romualda Ajchlera, a później Adama Szejnfelda, "Odrodzenie służby zdrowia po II Wojnie Światowej", "Wspomnienia starego lekarza" i "Za Odrę, za Łabę" Przemysława Ożegowskiego, "Zasłużeni Wielkopolanie" Zofii Barnaś.  Z innych stałych artykułów wymienić należy: "X Muza" Wiesława Stułki, "Też z tej ziemi, nie tylko dla młodych" Jana Ziemiańskiego, "Porozmawiajmy o prawach wspólnych" Stefanii Neldner, "Spacerkiem po Czarnkowie" Barbary Gurynowicz, "Kącik przyrodniczy" Sławomira Łapawy, "Porady domowe", " Porady lekarskie", "Wywiady z ciekawymi ludźmi", "Sprawy samorządowe", "Wieści z gmin", "Kącik poetycki", "Kącik sportowy", który redagował Marian Wylegała, "Zezol", "Powiedziała baba babie" tworzyli różni autorzy.  "Echa" rejestrowały wszelkie imprezy kulturalne i jubileusze, opisywały bieżącą historię i wydarzenia "Małej Ojczyzny". W każdym numerze zamieszczana była krzyżówka, którą od samego początku opracowywała Halina Gurda.
Redakcja i osoby z nią współpracujące w karykaturze Grażyny Rębarz (rok 1996)

 

W latach dziewięćdziesiątych pismo współpracowało z Polskim Stowarzyszeniem Prasy Lokalnej w kraju i za granicą w Tarnowie. Przedstawiciele redakcji wyjeżdżali na szkolenia prasowo - metodyczne. Redakcja "Nadnoteckich Ech" była również organizatorem sesji wyjazdowej PSPL w kraju i za granicą "Tarnów - Czarnków ‘95" nt. " Rola mediów lokalnych w promocji gminy". Podczas sesji urządzono wystawę prasy lokalnej z całej Polski. Goście zwiedzili Zakłady Płyt Pilśniowych "Ekopłyta" (głównego sponsora sesji), zapoznali się z zakładami poligraficznymi Czarnkowa: Agencją Poligraficzno - Reklamową "Interak" oraz Zakładem graficznym "STS". W roku 1996 gazeta została nagrodzona przez Polskie Stowarzyszenie Prasy Lokalnej w Tarnowie nagrodą I stopnia za "zróżnicowany charakter gazety, jej związek z pracą samorządu gminnego i ambicje wychodzenia poza krąg spraw gminnych". W 1999 r. funkcję redaktora naczelnego przejął dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Jan Pertek, sekretarzem redakcji została Ilona Koźma - Kurkiewicz. Poza tym w skład redakcji weszli: Gertruda Halicka, Grażyna Rębarz, Katarzyna Czekała, Dariusz Jackowski, Władysław Grzelak i Paweł Zych. W następnym roku zmianie ulega szata graficzna i formuła gazety. Położono większy nacisk na jakość wydawnictwa (kolorowa okładka i kredowy papier), skład komputerowy wykonywali Paweł Zych i Krzysztof Wieczorek.

 

Pierwsze strony pięciu numerów z róznymi winietami

 

 W roku 2002 zaszły kolejne poważne zmiany w czasopiśmie. "Echa" stały się tygodnikiem, który składa się z 16 stron formatu A3 i zawiera wkładkę z programem telewizyjnym. Gazetę drukuje Drukarnia Oficyny Wydawniczej Wielkopolski Sp. z o.o. Poznań/Skórzewo późniejsza Polskapresse, na papierze gazetowym przy nakładzie 1800 sztuk. W redakcji zatrudnieni zostali dwaj dziennikarze: Marek Ambicki - zastępca redaktora naczelnego i Marcin Małecki - redaktor techniczny, składem zajmował się Jacek Dorna, którego w 2005 roku zastąpił Marcin Małecki. Sekretarzem redakcji pozostała Ilona Koźma - Kurkiewicz. W skład redakcji weszli: Marian Bakinowski z Krzyża Wlkp., Marcin Korczyc z Lubasza i Agnieszka Kowynia z Trzcianki.  Większą uwagę poświęcono aktualnościom powiatowym, nawiązano ściślejszą współpracę z gminami wchodzącymi w skład powiatu, wprowadzono stronę informacyjną powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego. Gazeta swym zasięgiem i tematyką artykułów głębiej "weszła" w teren powiatu. Jednak zawsze na pierwszym miejscu byli ludzie, mieszkańcy powiatu, obywatele Ziemi Nadnoteckiej. To gazeta dla nich i o nich. "Echa" piórem Leszka Grzelaka próbowały wychowywać na obywateli, przypominały o korzeniach, uczyły patriotyzmu. Historyjki rysunkowe Grażyny Rębarz z udziałem Pana Noteckiego bawiły i zmuszały do refleksji. W 2008 roku zmienił się wydawca gazety, którym zostało Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie.

 Jedenaście osób stanowiących zespół redakcyjny i współpracowników na tle napisu Nadnoteckie Echa

 W roku 2021 czasopismo obchodziło jubileusz 30-lecia istnienia. Nadal na łamach pisma Halina Gurda opracowuje krzyżówki, miłośnik przyrody i podróżnik Sławomir Łapawa pokazuje piękno tego świata, Maria Skrzeczkowska promuje zdrowe odżywianie, a wspólnie z Mikołajem Kułakowskim przywołują często zapomniane zwyczaje i tradycje. Poza informacjami z powiatu, policji i straży pożarnej gazeta zamieszcza aktualne wydarzenia kulturalno - informacyjne. Redaktorem naczelnym nadal jest Jan Pertek, sekretarzem redakcji Ilona Koźma - Kurkiewicz, a za projekt graficzny i opracowanie komputerowe odpowiada Marcin Małecki. Z "Echami" współpracują Piotr Keil, Paweł Zajda, Miłosz Niedźwiecki, Dariusz Czarnecki, Hanna Forbrich. Nakład to 1500 sztuk, druk Polskapresse Sp. z o.o. Drukarnia Poznań.

Sześciu mężczyzn i trzy kobiety na tle napisu 30 lat Nadnoteckie EchaStrona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.