Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie

Podstawowe informacje

Rowerowa Sekcja Turystyczna powstała w roku 1999 jako kółko zainteresowań przy Czarnkowskim Domu Kultury. Należeli do niej młodzi ludzie - głównie uczniowie czarnkowskich szkół średnich. Wszyscy byli miłośnikami rowerowych wycieczek i aktywnego wypoczynku. Każdego roku grupa ta brała udział w kilkunastu imprezach rowerowych, często organizując wyjazdy we własnym zakresie. Poznawali na rowerach bliższe i dalsze okolice Czarnkowa, piękne zakątki Wielkopolski, a raz w roku wybierali się w atrakcyjną turystycznie część Polski (m.in.: Bory Tucholskie, Pomorze Zachodnie, Drawieński Park Narodowy, Karkonosze).

Po kilku latach wspólnej pracy i wyjazdów członkowie Sekcji postanowili do takiego sposobu spędzania wolnego czasu zachęcić także innych mieszkańców Czarnkowa. I tak od roku 2000 dzięki ich inicjatywie odbywa się w Czarnkowie rajd turystyczny "Same góry nie wystarczą", a od roku cykl imprez rekreacyjno - turystycznych pod nazwą Rodzinne Rajdy Rowerowe "Soboty na dwóch kółkach". W roku 2004 zainicjowali kilka nowych rajdów rowerowych: Jesienne Soboty na dwóch kółkach, Rajd Andrzejkowy, Rajd "Po Marcinowego rogala", Rajd Noworoczny...).


Wiosną 2005 roku członkowie Sekcji postanowili swoją działalność sformalizować i powołać do życia Stowarzyszenie Kultury Fizycznej. I tak po przygotowaniu odpowiednich dokumentów i przeprowadzeniu zebrania założycielskiego powstało w dniu 30 marca 2005 roku STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ "ROWEROWA SEKCJA TURYSTYCZNA". Od tego momentu Sekcja jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym przez Starostę Czarnkowsko - Trzcianeckiego wpisanym do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej. Sekcja posiada osobowość prawną nie może jednak (zgodnie ze swoim Statutem) prowadzić działalności gospodarczej. Ponadto zgodnie z prawem i jego nakazem otrzymała swój numer REGON i NIP oraz prowadzi rachunek bankowy (Bank Spółdzielczy Czarnków - 82 8951 0009 0000 1717 2000 0010). Zgodnie ze swoim Statutem (w oparciu o który Sekcja prowadzi swoją działalność) na zebraniu założycielskim wybrano władze Sekcji, które tworzą:

Prezes - Paweł Zajda
Wiceprezes - Marcin Małecki
Sekretarz - Dariusz Jackowski

Sekcja posługuje się swoim logo (znakiem), posiada własne barwy (koszulki). Każdy członek Sekcji jest zobowiązany opłacać składki członkowskie w wysokości 2 zł/miesiąc. Zebrania członków Sekcji - każdy piątek, godz. 19.00 - Czarnkowski Dom Kultury.

Poniżej krótki wyciąg ze Statutu Sekcji:
Siedzibą Sekcji jest Czarnkowski Dom Kultury, ul. Kościuszki 60, 64 - 700 Czarnków, tel. 255 26 51.
Sekcja jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7a ust. 1 i 2 ustawy o kulturze fizycznej i z tego tytułu podlega rejestracji oraz posiada osobowość prawną.
Sekcja działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą - Prawo o stowarzyszeniach oraz z własnym statutem.


Celem Sekcji jest:
1) planowanie i organizowanie życia turystycznego i sportowego pracowników i zawodników w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Miasta Czarnków oraz o pomoc organizacyjną i materialną sponsorów i sympatyków Sekcji,
2) uczestniczenie w imprezach turystycznych i sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
3) organizowanie działalności turystycznej i sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
4) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań rekreacyjnych i sportowych Sekcji.
Sekcja opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy sympatyków.
1) członkami Sekcji mogą być osoby fizyczne pełnoletnie, które pragną mieć swój wkład pracy w rozwój Sekcji,
2) małoletni mogą być członkami Sekcji za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.


Członkowie Sekcji mają prawo do:
1) uczestnictwa w Walnym Zebraniu Sekcji z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach,
2) zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Sekcji,
3) uczestnictwa w zawodach i imprezach turystycznych i sportowych organizowanych przez Sekcję,
4) korzystania z wszelkich urządzeń Sekcji na zasadach określanych przez Zarząd Sekcji,
5) korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Sekcji.


Do obowiązków członków Sekcji należy:
1) branie czynnego udziału w działalności Sekcji,
2) przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Sekcji,
3) godne reprezentowanie barw Sekcji,
4) płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Sekcji.


Władzami Sekcji są:
1) Walne Zebranie Sekcji,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
Kadencja Władz trwa 2 lata. Wybór Władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Sekcji.
Uchwały wszystkich Władz Sekcji zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
1) Zarząd Sekcji składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Sekcji. Są to Prezes, Wiceprezes i Sekretarz. Wszyscy wybierani są zwykłą większością głosów.
2) Zebrania Zarządu Sekcji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na dwa miesiące.
3) Do ważności uchwał Zarządu Sekcji konieczna jest obecność co najmniej 1 liczby członków Zarządu w tym Prezesa (lub Wiceprezesa) i Sekretarza.
4) W okresie pomiędzy posiedzeniem Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi (Wiceprezesowi) działającemu wspólnie z sekretarzem.