Covid-19

Procedura organizowania pracy, zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom/instruktorom oraz odbiorcom/uczestnikom przebywającym
na terenie Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie i korzystającym z jego usług w związku z
zapobieganiem rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2.

 

§1

 

Celem niniejszej procedury jest:

1. Kompleksowe, profilaktyczne działanie przeciwepidemiczne dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

2. Minimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w związku z działalnością Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie.

3. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i współpracowników/instruktorów centrum kultury oraz odbiorców.

 

§ 2

 

1. Niniejsza procedura określa zadania Dyrektora oraz pracowników/instruktorów świadczących pracę na terenie placówki w trakcie trwania epidemii wirusa SARS-CoV-2, jak również zadania i obowiązki rodziców/opiekunów prawnych uczestników zajęć.

2. Pracownicy/instruktorzy zostają zapoznani z procedurą poprzez udostępnienie na stronie internetowej MCK, przesłanie drogą e-mail i udostępnienie na tablicy przy wejściu do MCK.

3. Wszyscy pracownicy/instruktorzy potwierdzają w formie oświadczenia(załącznik nr 2) zapoznanie się z procedurą i zobowiązują się do jej bezwzględnego przestrzegania.

 

§ 3

 

1. Do MCK przyjmowani będą uczestnicy zajęć, których rodzice/opiekuni prawni zadeklarują chęć ich udziału w zajęciach według kolejności zgłoszeń (ograniczenie dotyczy spełnienia wymogu dotyczącego przestrzeni przeznaczonej na 1 uczestnika).

2. Decyzję o rodzaju uruchamianych zajęć podejmuje Dyrektor MCK.

3. Rodzice zobowiązani są dostarczyć uzupełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej procedury w dniu przybycia dziecka na zajęcia.

4. Przestrzeganie ww. procedur jest niezbędne do zapewnienia warunków bezpiecznego przyjmowania i zorganizowania pracy z uczestnikami zajęć, a także organizacji pracy instruktorów i pracowników MCK.

 

§ 4

 

1. MCK działa w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

2. Przyjmowanie uczestników zajęć odbywa się wg planu zajęć, uczestnik przychodzi na zajęcia nie wcześniej niż 15 min przed ich rozpoczęciem.

3. Przy wejściu do MCK oraz w salach, w których planowane są zajęcia umieszczono dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.

4. Dyrektor MCK wyznacza pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie czystości w pomieszczeniach zajęciowych, ciągach komunikacyjnych, dezynfekcję powierzchni dotykowych, krzeseł i powierzchni płaskich, klamek itp.

5. Pracownicy placówki wyposażeni są w podstawowe środki higieny osobistej tj. rękawice jednorazowe, maseczki, przyłbice, płyn do dezynfekcji.

6. Wyznaczono pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych .

7. Sale, w których będą odbywać się zajęcia, zostały odpowiednio przygotowane.

8. Na tablicy informacyjnej w MCK zostają umieszczone numery telefonów:

a) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - 67 255 22 40

b) Pogotowia Ratunkowego - 999, 112,

c) Infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem: 800 190 590,

d) Infolinia dla obywatela ws. Kwarantanny i zdrowia - 222 500 115,

e) Infolinia GIS - 800 060 800.

 

§ 5

 

1. Pracownicy/instruktorzy pracujący jednocześnie tego samego dnia, zachowują odstęp min 1,5 metra od siebie.

2. Pracownicy/instruktorzy przed wejściem do MCK zobowiązani są:

a) zdezynfekować ręce,

b) w kontakcie z uczestnikami zajęć i klientami założyć przydzielone im indywidualne środki ochronne (maseczki/przyłbice),

c) po zakończonej pracy zdjąć jednorazowe środki ochrony osobistej zgodnie z instrukcją, a następnie wyrzucić je do kosza z odpadami sanitarnymi.

Wyjątkiem są zajęcia, na których zasłanianie ust i nosa uniemożliwia ich przeprowadzenie.

3. Wyznaczony pracownik zajmuje się przyjmowaniem uczestników zajęć, mierzy temperaturę termometrem bezdotykowym.

4. Po zakończonych zajęciach instruktor kieruje uczestnika zajęć do czytelni. Po tym uczestnicy zostają przekazani rodzicom.

5. Instruktor zobowiązany jest:

a) wyjaśnić uczestnikom zajęć zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązujące w MCK i powody ich wprowadzenia oraz ustalić zasady zachowania w grupie,

b) czuwać, żeby w sali nie znajdowały się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować,

c) ograniczyć ilość krzeseł w sali (tyle krzeseł - ilu uczestników) i ustawić je tak przy stolikach, aby uczestnicy siedzieli przy nich z zachowaniem bezpiecznego dystansu.

6. Instruktorzy czuwają, aby uczestnicy realizowali swoje zajęcia w wydzielonych dla siebie przestrzeniach i utrzymywali dystans społeczny.

7. Instruktorzy co najmniej raz na godzinę wietrzą salę zajęć.

8. Pracownicy/instruktorzy wykonujący pracę w MCK zobowiązani są do niezwłocznego telefonicznego informowania Dyrektora MCK o wystąpieniu podejrzenia zakażenia koronawirusem u uczestnika lub u pracownika.

9. W przypadku wystąpienia u pracowników/instruktorów niepokojących objawów chorobowych, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem rodzinnym lub ze stacją sanitarno - epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zarażeni koronawirusem.

10. Pracownicy/instruktorzy placówki przebywający w domu zobowiązani są do niezwłocznego informowania drogą telefoniczną Dyrektora MCK o przypadkach występowania u nich niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem.

 

§ 6

 

1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do przyprowadzenia na zajęcia wyłącznie uczestników zajęć zdrowych, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają pisemną zgodę na badanie temperatury ciała dzieci.

3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do tego, że uczestników zajęć do MCK będą przyprowadzały i odbierały osoby zdrowe.

4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, rodzic/opiekun prawny nie może przyprowadzać uczestnika na zajęcia.

5. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczestników zajęć do/z MCK są zobowiązani zachować dystans społeczny wynoszący min. 1,5 m.

6. Rodzice i opiekunowie mogą wchodzić do budynku wyłącznie do wyznaczonej strefy (hol), z zachowaniem zalecanego odstępu między osobami.

7. Rodzice i opiekunowie muszą zabezpieczyć się w maseczki zarówno podczas odprowadzania jak i odbierania uczestników zajęć.

8. W celu zapewnienia szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami prawnymi uczestnika zajęć, obowiązkiem rodzica jest podanie wykazu osób upoważnionych do jego odbioru oraz numerów telefonów, które mogą zostać użyte w razie konieczności natychmiastowego odbioru uczestnika zajęć z MCK, z powodu zaobserwowania niektórych z objawów choroby.

9. Rodzice/prawni opiekunowie, zobowiązani są do niezwłocznego informowania pracownika placówki o przypadkach występowania u nich lub u uczestnika zajęć będących pod ich opieką, objawów sugerujących zakażenie koronawirusem.

10. Każda osoba wchodząca do placówki ma obowiązek:

a) zdezynfekować ręce płynem znajdującym się przy drzwiach wejściowych;

b) zasłonić usta i nos.

 

§ 7

 

1. Możliwe jest prowadzenie zajęć z zakresu edukacji artystycznej i kulturalnej
na otwartych przestrzeniach bez wyznaczonej widowni należy zachować 1,5 m odległości.

2.Możliwe jest prowadzenia zajęć z zakresu edukacji artystycznej i kulturalnej
w obiektach zamkniętych:

- sala towarzyska - 54 osoby,

- sala „Kablówka”- 15 osób,

- sala plastyczna - 12 osób,

- sala wystawowa - 18 osób,

- sala klub "Piwnica" - 18 osób.

3. Możliwe jest prowadzenia indywidualnych zajęć (prowadzący - uczestnik) z zakresu edukacji artystycznej i kulturalnej w pomieszczeniu, z zachowaniem odległości co najmniej 1,5 m i poddaniem dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują.

4. Jedna grupa uczestników będzie przebywać tylko w wyznaczonej sali.

 

§ 8

 

1. W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych oraz przy dozownikach z mydłem wywiesza się instrukcje z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk, zakładania i zdejmowania maseczek jednorazowych oraz zakładania i zdejmowania rękawiczek jednorazowych.

2. Pracownicy obsługi zobowiązani są do szczególnego utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach oraz bieżącej dezynfekcji toalet, minimum raz na godzinę.

3. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta, znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczestnicy zajęć nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

4. Po zakończeniu pracy należy umyć i zdezynfekować sprzęt sprzątający.

5. Rękawiczki zdejmuje się zgodnie z instrukcją. Po zdjęciu rękawiczek należy umyć i zdezynfekować ręce.

6. Śmieci zamyka się w szczelnie zawiązanych workach. Niedopuszczalne jest przesypywanie odpadów. Podczas pracy z workami nie należy dotykać jego wnętrza, praca odbywa się wyłącznie w rękawiczkach.

 

§ 9

 

Procedura postępowania w przypadku zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 w MCK

 

1. Każdy pracownik/instruktor, który zauważy wystąpienie u siebie lub innego pracownika/instruktora lub osoby przebywającego w placówce, niepokojące objawy lub symptomy zarażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Dyrektora MCK

2. Do niepokojących objawów należą:

a) duszności,

b) gorączka,

c) kaszel,

d) duszności i kłopoty z oddychaniem,

e) bóle mięśni i ogólne zmęczenie,

f) stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37,2°C a 38°C),

g) objawy przeziębieniowe,

h) utrata węchu i smaku.

3. W przypadku wystąpienia u pracownika/instruktora będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem Dyrektor MCK:

a) niezwłocznie odsuwa pracownika/instruktora od pracy, odizolowuje go od innych pracowników/instruktorów i dzieci w pomieszczeniu do tego wyznaczonym ,

b) nakazuje pracownikowi/instruktorowi pobyt w wyznaczonym miejscu do momentu uzyskania stosownych instrukcji postępowania ze Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,

c) wyznacza drugą osobę pracującą w danym dniu do sprawowania opieki nad nieletnimi uczestnikami zajęć,

d) wstrzymuje przyjmowanie do placówki kolejnych przychodzących osób

e) niezwłocznie kontaktuje się z właściwą miejscowo Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w, uzyskania instrukcji postępowania i ściśle je stosuje,

f) w przypadku uzyskania zgody ze Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej zleca gruntowne sprzątanie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zgodnie z funkcjonującymi w MCK procedurami oraz zleca zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.),

g) analizuje w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym zaistniały przypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem, pod kątem konieczności wprowadzenia dodatkowych procedur bezpieczeństwa i stosuje się do jego poleceń,

h) opracowuje listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach MCK, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zaleca osobom, które miały kontakt z potencjalnie zakażonym do stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i zaleceń uzyskanych ze Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej,

4. W przypadku wystąpienia u osoby przebywającej w placówce niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem Dyrektor MCK:

a) niezwłocznie zleca umieszczenie osoby nieletniej podejrzanej o zakażenie koronawirusem w pomieszczeniu do tego wyznaczonym , osoba pełnoletnia winna opuścić budynek MCK,

b) wyznacza spośród pracujących w tym dniu pracowników, osobę do sprawowania opieki/dozoru nad dzieckiem, do momentu odbioru uczestnika zajęć przez rodziców/prawnych opiekunów,

c) wyznacza osobę do sprawowania opieki nad pozostałymi uczestnikami zajęć, przebywającymi w tym dniu w danej grupie,

d) wstrzymuje przyjmowanie do MCK kolejnych przychodzących osób (w sytuaji gdy proces przychodzenia osób nie został danego dnia zakończony),

e) informuje o stwierdzeniu objawów i umieszczeniu dziecka w izolatorium rodziców/prawnych opiekunów i nakazuje im niezwłoczne przybycie pod wejście główne MCK,

f) w przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka i braku możliwości wydania dziecka rodzicom/prawnym opiekunom, Kierownik administracyjny lub osoba pełniąca dyżur wzywa karetkę pogotowia oraz o zdarzeniu informuje Stację Sanitarno-Epidemiologiczną,

g) w przypadku uzyskania zgody ze Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej zleca gruntowne sprzątanie obszaru, w którym poruszał się i przebywał uczestnik zajęć, zgodnie z funkcjonującymi w MCK procedurami oraz zleca zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.),

h) analizuje w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym zaistniały przypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem w placówce pod kątem konieczności wprowadzenia dodatkowych procedur bezpieczeństwa i stosuje się do jego poleceń,

i) opracowuje listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach MCK, w których przebywał uczestnik podejrzany o zakażenie i zaleca osobom, które miały kontakt z potencjalnie zakażonym do stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i zaleceń uzyskanych ze Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.

j) osoba, u której podczas pobytu w MCK pojawiły się objawy zakażenia koronawirusem nie może uczestniczyć w zajęciach do momentu ich ustąpienia.

 

§ 10

 

1. Procedury obowiązują w MCK od dnia 14.09. 2020 r. do czasu ich odwołania.

2. Wszyscy, których ta procedura dotyczy zobowiązani są do bezwzględnego jej przestrzegania i stosowania.

3. Procedury będą aktualizowane.

 

Jan Pertek
dyrektor Miejskiego Centrum Kultury
w Czarnkowie

 

Oświadczenie uczestnika zajęć - do pobrania

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.