Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie
Powróć do: strona główna

Nadnoteckie Echa

Na niebieskim tle napis Nadnoteckie Echa

TYGODNIK POWIATOWY

Wydawca:
Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie,
ul. Kościuszki 60, 64-700 Czarnków,
tel. (67) 255 26 51, e-mail: mck@czarnkow.pl

Adres Redakcji:
ul. Kościuszki 60, 64-700 Czarnków,
tel. (67) 255 25 42,
e-mail: NadnoteckieEcha@poczta.onet.pl

Redagują:
Redaktor Naczelny - Jan Pertek
Sekretarz Redakcji - Ilona Koźma-Kurkiewicz
Operator DTP - Marcin Małecki

Współpracują:
P. Keil, P. Zajda, M. Niedźwiecki, S. Łapawa, H. Gurda, D. Czarnecki.

Projekt graficzny i opracowanie komputerowe - Marcin Małecki
Druk - Polskapresse sp. z o. o., Drukarnia Poznań, ul. Malwowa 158

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz opatrywania ich tytułem. Tekstów nie zamówionych i listów nie zwracamy. Anonimów nie drukujemy. Numer postanowienia I. Ns. Rej. Pr. 56/90 z dnia 03.12.1990.